Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 10-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7A

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu TH7A

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu TH7A

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:55
Trường đấu TH7A

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu TH7A

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu TH7A

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu TH7A

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7A

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7A

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7A

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu TH7A

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7A

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu TH7A

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7A

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu TH7A

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7A

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu TH7A

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu TH7A

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu TH7A

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu TH7A

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7A

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7A

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu TH7A

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu TH7A

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:25
Trường đấu TH7A

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu TH7A

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu TH7A

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:39
Trường đấu TH7A

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7A

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7A

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu TH7A

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:59
Trường đấu TH7A

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu TH7A

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7A

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu TH7A

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu TH7A

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7A

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu TH7A

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7A

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu TH7A