Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 09-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:35
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:54
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:24
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:44
Trường đấu TH7C

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7C

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu TH7C

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7C

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7C

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:25
Trường đấu TH7C

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu TH7C

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7C

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7C