Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 18-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7B

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7B

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu TH7B

Trận 4

Chi Tết
Wala vs Meron MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7B

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu TH7B

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:25
Trường đấu TH7B

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu TH7B

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu TH7B

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7B

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu TH7B

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:27
Trường đấu TH7B

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:07
Trường đấu TH7B

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7B

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7B

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu TH7B

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu TH7B

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu TH7B

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:54
Trường đấu TH7B

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7B

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7B

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu TH7B

Trận 22

Chi Tết
Wala vs Meron MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu TH7B

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu TH7B

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu TH7B

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7B

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu TH7B

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu TH7B

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7B

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:14
Trường đấu TH7B