Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 17-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu TH7B

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu TH7B

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu TH7B

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7B

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu TH7B

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu TH7B

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7B

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7B

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu TH7B

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7B

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:16:24
Trường đấu TH7B

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu TH7B

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu TH7B

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu TH7B

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu TH7B

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7B

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu TH7B

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7B

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu TH7B

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7B

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:26
Trường đấu TH7B

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:20
Trường đấu TH7B

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7B