Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 05-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7B

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:02
Trường đấu TH7B

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu TH7B

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:48
Trường đấu TH7B

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu TH7B

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7B

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu TH7B

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu TH7B

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu TH7B

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:38
Trường đấu TH7B

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:44
Trường đấu TH7B

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:43
Trường đấu TH7B

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:12
Trường đấu TH7B

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu TH7B

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu TH7B

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:29
Trường đấu TH7B

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7B

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu TH7B

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:40
Trường đấu TH7B

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu TH7B

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:27
Trường đấu TH7B

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7B

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:56
Trường đấu TH7B

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:53
Trường đấu TH7B

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7B

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu TH7B

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7B

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu TH7B

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu TH7B

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:42
Trường đấu TH7B

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu TH7B

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7B

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu TH7B

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu TH7B

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7B

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu TH7B

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu TH7B

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu TH7B

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu TH7B

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7B

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu TH7B

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu TH7B

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7B

Trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu TH7B