Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC5 ngày 03-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:12
Trường đấu CPC5

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC5

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC5

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC5

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC5

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu CPC5

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC5

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:25
Trường đấu CPC5

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC5

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC5

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu CPC5

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC5

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC5

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:14:24
Trường đấu CPC5

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:38
Trường đấu CPC5

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:34
Trường đấu CPC5

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:08
Trường đấu CPC5

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu CPC5

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu CPC5

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC5